Category: ชลบุรี

ไปเที่ยวที่ตลาดน้ำสี่ภาค จังหวัดชลบุรี

ชลบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทะเล หรือเป็นสถานที่สำคัญๆมากมายของชลบุรี แต่ถ้าใครที่ได้มาเที่ยวชลบุรีแล้วก็ต้องมาเที่ยวตลาดท้องน้ำสี่ภาค เพราะเป็นตลาดท้องน้ำที่มีชื่อเสียงในชลบุรีอย่างมาก ตลาดท้องน้ำสี่ภาคนี้จะเป็นการเลียนแบบตลาดสี่ภาคของเมืองไทย และมีการแต่งตัวที่เป็นจุดเด่นพร้อมทั้งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ภาค ตัวอย่างเช่น อีสานจะเป็นเรื่อหน้าจั่ว เหนือจะเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์โดยการแกะสลักที่มีความงดงามมาก ภาคกลางจะเป็นจั่วปั้นลม และภาคใต้จะเป็นจั่วที่เรียกว่าปีกผีเสื้อตลาดน้ำสี่ภาคเป็นตลาดที่โบราณที่ยังมีการยึดแบบโบราณต่างๆไว้มากมาย ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะขายของภายในน้ำเท่านั้น ถ้าใครอยากจะซื้อของก็ต้องมีเรียกพ่อค้าแม่ค้า เพื่อจะให้จอดบริเวณริมคลอง     ในตลาดน้ำสี่ภาคนี้จะมีทั้งของที่ระลึก ของฝากชลบุรี หรือว่า

Continue reading